روغن های گیاهی آرکا

روغن های گیاهی آرکا

روغن های گیاهی خالص گرفته شده به وسیله پرس سرد و یا روش تبخیر بر اساس نوع گیاه:

به طور عمده گیاهان دانه دار و روغنی به روش پرس سرد روغن گیری میشوند که به این نوع روغن ها، روغنهای ویرجین میگویند.